Mediačná kancelária

Ponuka služieb

Naša kancelária sa svojím zameraním a postavením radí k menším spoločnostiam založeným na osobnom prístupe ku klientom. Kvalitu služieb staviame na dôvere, znalostiach a rýchlej a účinnej pomoci. Našou prioritou je komplexný a korektný prístup ku klientom, preto spolupracujeme pri konkrétnych prípadoch aj s externými odborníkmi a konzultantmi. U nás nájdete vždy ochotu zaoberať sa akýmkoľvek Vašim problémom na odbornej úrovni.

Mediácia

Naša kancelária sa zameriava na všetky druhy mediačných konaní
Záujem o informácie ohľadom konkrétneho prípadu mediácie, možnosti jej využitia na riešenie sporu, môžu klienti prejaviť viacerými spôsobmi. Najvhodnejšia je osobná konzultácia v priestoroch našej kancelárie, je potrebné vopred si dohodnúť si termín, aby sme sa Vám mohli plnohodnotne venovať. Je možné použiť kontaktný formulár, e-mail alebo telefonický kontakt.
Softwarové a hardwarové vybavenie našej kancelárie umožňuje komunikáciu, ktorá uspokojí aj náročnejších klientov.

Mediačná poradňa

Jedná sa o poradenské služby profesionálnych mediátorov zamerané na možnosť využitia mediácie k riešeniu sporov a konfliktov. Cieľom je, aby každý mal vedomie o možnosti riešiť svoj spor mediáciou a poznal výhody jej využitia.

Právne poradenstvo

V úzkej spolupráci s notármi, advokátmi, ekonomickými poradcami, účtovníkmi a audítormi, poskytujeme pre svojich klientov komplexné služby a zabezpečujeme kvalifikované konzultácie a pomoc pri riešení problémov podľa požiadaviek klienta.

Konzultácie a semináre

Mediátor

Činnosť mediátora má za úlohu posilniť a zlepšiť prístup k spravodlivosti občanov, prispieť k zníženiu počtu sporov riešených cestou súdu a k zvýšeniu kultúrnosti riešenia sporov.

Zoznam mediátorov je zverejnený na každom súde, na Ministerstve spravodlivosti SR, aj na internetovej stránke justice.gov.sk.

Mediátor je osoba, ktorá (po splnení kvalifikačných predpokladov, absolvovaní odbornej prípravy, skúšky a zápise do Registra mediátorov MS SR) je akceptovaná účastníkmi pre riešenie ich sporu a ktorá funkciu mediátora v spore prijme.
Je to neutrálna, nezávislá osoba, ktorá má znalosti a zručnosti komunikačných metód pomáhajúce účastníkom účinne riešiť ich spor; pomáhajúca obidvom stranám konfliktu nájsť dohodu. Nerozhoduje o tom, na čej strane je pravda, nerozhoduje o tom, ako bude konečná dohoda vyzerať. O tom, aká bude dohoda, rozhodujú účastníci mediačného konania.

Profesionálny mediátor

je nezávislý, nestranný odborník, ktorý pomáha stranám prekonať vzájomné rozpory a priviesť ich k dohode.
Vystupuje ako prostredník, ktorý nerozhoduje o pravde tej či onej strany, ale riadi proces dorozumievania strán sporu a napomáha im hľadať vlastné, obojstranne prijateľné riešenia.

Podľa zákona o mediácii, mediátorom je každá fyzická osoba registrovaná v zozname mediátorov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, na ktorej sa osoby zúčastnené na mediácii dohodnú a ktorá funkciu mediátora prijme.
Mediátor musí spĺňať zákonom stanovené náležitosti, ktorými sú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a osvedčenie o úspešnom absolvovaní odbornej prípravy mediátora.

Čo teda môžeme očakávať od mediátora?

Jeho úlohou je viesť zúčastnené strany k dohode, ktorá je prijateľná pre obe strany, obe ju vnímajú pozitívne t.j. ako svoju výhru.
Osoba mediátora slúži ako komunikačný most medzi sporiacimi sa stranami, pomáha im nájsť také riešenia, na ktoré by oni sami možno ani nepomysleli.
Cieľom je vytvoriť a udržať atmosféru, ktorá umožní stranám komunikovať, pokúsiť sa vzájomne pochopiť, pomáha im formulovať ich záujmy a požiadavky.
Mediátor je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa dozvedel v súvislosti s mediáciou.

Základné hodnoty kancelárie pri poskytovaní mediačných služieb

Profesionalita a zodpovednosť

Naši profesionálne vyškolení mediátori a špecializovaní odborníci poskytujú mediačné služby, právne služby a súvisiace poradenstvo vždy v súlade s platnou právnou úpravou, etikou a morálkou. Pri výkone mediácie dodržiavame "Etický kódex mediátora": Pravidelný monitoring odborných noviniek, legislatívnych zmien a neustále vzdelávanie sa je pre nás samozrejmosťou. Dodržujeme vysokú úroveň spracovávaných dokumentov a celkovú kvalitu nami poskytovaných služieb v snahe dosiahnuť optimálne riešenie daného problému a úplnú spokojnosť našich klientov.

Dôvernosť a dôveryhodnosť

Dôvernosť celého procesu mediácie je jej charakteristickým znakom a jednou z najvyzdvihovanejších výhod oproti súdnemu konaniu. Uplatňuje sa od prvého až po posledný úkon, i po skončení poskytovania služieb.
V každej fáze procesu mediácie je mediátor povinný zachovávať mlčanlivosť o zistených faktoch, s výnimkou prípadov, keď ho zákon tejto mlčanlivosti zbavuje.
V záujme dosiahnutia čo najvyššej kvality poskytovaných služieb sa snažíme pri spoločných rokovaniach vytvárať pozitívnu atmosféru a ovzdušie vzájomnej dôvery.

Osobný prístup a dôraz na požiadavky klienta

Vyvíjame maximálnu snahu poznať a pomenovať potreby klienta čo najpresnejšie, čo nám umožňuje poskytovať naše služby efektívnejšie a rýchlejšie.
Všetky úkony a kroky konáme len na základe vopred dohodnutého postupu a priebežne Vás informujeme o stave vybavovanej záležitosti.

Flexibilita, hospodárnosť a transparentnosť

Vyriešeniu Vášho problému sa venujeme v čo najkratšom čase a naše služby a pomoc poskytujeme s dôrazom na prispôsobenie sa Vašim časovým možnostiam.
Dôraz kladieme na optimalizáciu nákladov spojených s poskytovanou službou, žiadne náklady nie sú vynaložené bez súhlasu klienta.
Evidencia vykonanej práce a vynaložených nákladov umožňuje v ktoromkoľvek štádiu poskytovania služby ich kontrolu. Vyúčtovanie vždy obsahuje špecifikáciu odmeny a nákladov, dátum vykonania konkrétneho úkonu a dĺžku trvania práce.