Vízia mediácie

Hovorím z pozície dlhoročne praktizujúceho mediátora a príležitostného lektora. Poskytujem služby postavené na spokojnosti zákazníka, ktorému ponúkam svoju odbornosť a autenticitu.
Mediácia, pomáhajúca profesia, poslanie, zákonom ustanovené podnikanie, slobodné povolanie. Ako každé vykonávanie intelektuálnych aktivít, vyžaduje istú nezávislosť, vyváženú zodpovednosťou. Povaha slobodných povolaní vylučuje prílišnú reglementáciu a prílišnú kontrolu, ich predstavitelia sú iniciatívni, invenční, zapájajú svoju osobnosť a vlastné životné zručnosti.
Najvyhľadávanejší mediátori si neustále uvedomujú, že ich poslanie je s veľkou zodpovednosťou priamo spojené. Podnikanie vnímajú ako kreatívne objavovanie alternatív, vedia, že všetci ľudia sú vlastne podnikatelia. Vôľa tvoriť, objavovať, vynaliezať je zakódovaná v našej DNA a práve tvorba nových vecí je podstatou podnikania. Vo význame niečo podniknúť, urobiť, spoznať, prispieť k vyriešeniu. Každé dobré podnikanie má riešiť nejaký problém. 
Budúci všeobecný úspech mediácie závisí na tom, ako pochopíme a použijeme podnikateľské stratégie v pomáhajúcich službách. Ani právnik, ani umelec, psychológ, športovec, by nemal navonok pôsobiť ako podnikateľ, preto pochopiteľne volí iné postupy sebapropagácie a marketingu.
Ak sa chceme prispôsobiť výzvam dnešného pracovného života, pracujme na vlastnej expertnosti a osobnej etike, a tú ponúknime spolupracujúcim profesiám.

Nevzdávajme sa svojej špeciálnosti a špecifickosti pri riešení sporov.

Nevykrádajme zákon o mediácii snahami zúžiť jeho význam len na spoluprácu so súdmi. Vráťme sa k pôvodnému výkladu z dôvodovej správy, že mediácia je predovšetkým mimo-súdna cesta.
V oblasti civilnej mediácie, v alternatívnom riešení sporov, nepotrebujeme mediačné súdy, nepotrebujeme výlučne mediátorov s právnickým vzdelaním, ani súdnych mediátorov ako súkromných laických spolupracovníkov súdu, domnievajúcich sa, že práve takto sa z nich stane profesionálnejší mediátor - mediátor profesionál.
Je to presne naopak. 
Zúfalo potrebujeme tých, ktorí vedia súdnym sporom predchádzať a ovládajú spoločenské umenie urovnať ich skôr, ako sa konflikt vyhrotí. Takých, ktorí vedia zmierovať s noblesou, navodiť atmosféru pokoja, vidieť pekné v príbehoch.
S ľahkosťou nachádzať tvorivé možnosti riešenia sporov použitím taktu a finesy (jemnosť, dôvtip), namiesto moci a siláckych manierov.
Nepotrebujeme justičný systém „odbremeňovať“ tým, že v záujme spolupráce so súdmi pridáme medzi povinnosti mediátora ďalšiu administratívnu agendu, štatistiky, kontrolu a formalizmus. Ani klientom podávať pomocnú ruku v súdnom konaní, čo je a môže byť užitočné ako výnimka, jasne pomenovaná, ale nie ako prioritne podporovaná prax.

Využime radšej potenciál existujúcej právnej úpravy na osvetu mediácie a prevenciu sporov. Urobme všetko pre to, aby boli mediačné služby klientom známe a dostupné už oveľa, oveľa skôr, ako urobia prvé súdne podanie. Práve klienti, ktorí majú včasnú vedomosť o možnosti mediácie, sú primárna cieľová skupina. Týmto ľuďom vie mediácia pomôcť najefektívnejšie. Len takto budú súdy odbremenené reálne. Na takúto informovanosť vynakladajme energiu, venujme pozornosť a schopnosti mediátorov. Vyjadrujme jasné NIE formalizovanej, byrokraticky štrukturovanej mediácii, postavenej na premise mediátor = právnik.
Zmena len pre zmenu nie je dobrá, ani každá nevedie k lepšiemu. Pri novelách zákona o mediácii s tým máme opakovanú skúsenosť. Neuponáhľajme sa so zmenou legislatívy, kým sme nevyužili a nezastabilizovali výhody tej aktuálnej. Môže byť horšie. Súčasné znenie zákona umožňuje podstatné: nech mediátor pôsobí ako nezávislý pomáhajúci profesionál, ktorý stavia svoj úspech na vlastnej odbornosti a osobnosti

Nielen pre mediátora je jeho podnikateľský status vhodný a výhodný, ale predovšetkým pre potencionálnych klientov mediácie, ktorým maximalizuje slobodné využívanie jej výhod (napr. vybrať v konkrétnom konaní najlepšiu možnú formu, čas i miesto konania). 
Pracovať, uživiť sa ako mediátor, nie je pre každého. Popravde, niektorí by sa ním vôbec nemali stať. Ťažko si to priznávame najmä my, cítiaci lásku, záujem, vášeň a úctu k právu. V celom systéme justície, v rezorte spravodlivosti, v oblasti trestnej mediácie a probácie, v univerzitnom vzdelávaní, v advokácii, notárstve, a ďalších právnických profesiách, je dostatok iných pozícií, kde nájdu možnosti uplatnenia mnohí skvelí právnici, ktorým síce imponuje mediácia, ale v nastavení ktorých môžu zároveň aj realizovať svoje ambície, aj výborne používať prvky mediácie - ako metódu. Tí najosvietenejší z nich, majúc zručnosti a znalosti mediačných techník, považujú šírenie informácií o mediácii za prínosnú a samozrejmú službu modernému právu. 
No kým je zákonný výkon činnosti mediátora podnikaním, na skutočnú pomoc ľuďom v spore, nepotrebujeme budovať ďalší nový systém. Ani vytvárať hybridy profesií, postavené na subjektívnom ponímaní podľa vlastného pôvodného pracovného zamerania či vzdelania. Používajme každý svoju odbornosť a špecializáciu ako konkurenčnú výhodu. Zároveň buďme transparentní, otvorení a lojálni voči kolegom. Spolupracujme so súdmi analogicky ako s terapeutmi, exekútormi, znalcami, sociálnymi pracovníkmi, finančnými a realitnými odborníkmi atď., teda na expertnej partnerskej úrovni. Bodka.
Nerúcajme si sami existujúci systém, nehádžme na smetisko prácu kompetentných ľudí počas niekoľkých desaťročí. Nevydávajme krok späť za nové riešenia. Klaďme dôraz na kvalitu personálu v mediácii a na kvalitu každodennej nezávislej mediačnej praxe.

naspäť na články o mediácií