Stanovisko k ďalšiemu vzdelávaniu mediátora

V ustanoveniach ods. 2, 3 § 10a zákona o mediácii sa uvádza:
(2) Ministerstvo prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií zapísaných v registri vzdelávacích inštitúcií organizuje každý rok najmenej jeden odborný seminár ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov. Program odborného seminára a jeho rozsah určuje ministerstvo. Vzdelávacia inštitúcia vydá mediátorovi osvedčenie o účasti na odbornom seminári, ktoré mediátor bezodkladne predloží ministerstvu.
(3) Ak sa mediátor nezúčastní aspoň jedného odborného seminára počas roka, ministerstvo nariadi jeho preskúšanie.

Na základe otázok ohľadom výkladu týchto ustanovení, po rozhovoroch s pracovníkmi MS SR, a s ich súhlasom, zverejňujem aktuálne stanovisko ministerstva:
Pre mediátora zapísaného po 1.1.2016 je v prvom roku rozhodujúcim deň zápisu.
K tomuto dňu je mediátor počas roka povinný absolvovať  aspoň jeden seminár, čiže odo dňa zápisu do 365 dní.
V nasledujúcom roku, a každoročne, sa za splnenie povinnosti KAŽDÉHO MEDIÁTORA počíta absolvovanie odborného seminára do 365 dní odo dňa účasti na predchádzajúcom odbornom seminári.

Príklad: MS SR vypísalo v roku 2019 tri témy v troch časových obdobiach.
Mediátor zapísaný 10. júla 2018 je povinný absolvovať seminár do 10. júla 2019.
Ak by tento mediátor absolvoval prvý seminár napr. v septembri 2019, je to považované za nesplnenie povinnosti a teda dôvod pozvania na preskúšanie.

Ak by tento mediátor absolvoval prvý seminár napr. v decembri 2018, je seminár absolvovaný v septembri 2019 splnením povinnosti za toto obdobie.

Osobne som vnímala znenie zákona v trochu inom kontexte, odlišná situácia nastala prvýkrát v roku 2018, nakoľko dovtedy dobiehali ročníky mediátorov posudzovaných podľa pôvodnej právnej úpravy. Považujem za mimoriadne potrebné upozorňovať mediátorov na takto ponímané stanovisko MS SR

Viac k odborným seminárom 2019

naspäť na články o mediácií