Stanovisko k ďalšiemu vzdelávaniu mediátora

V ustanoveniach ods. 2, 3 § 10a zákona o mediácii sa uvádza:
(2) Ministerstvo prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií zapísaných v registri vzdelávacích inštitúcií organizuje každý rok najmenej jeden odborný seminár ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov. Program odborného seminára a jeho rozsah určuje ministerstvo. Vzdelávacia inštitúcia vydá mediátorovi osvedčenie o účasti na odbornom seminári, ktoré mediátor bezodkladne predloží ministerstvu.
(3) Ak sa mediátor nezúčastní aspoň jedného odborného seminára počas roka, ministerstvo nariadi jeho preskúšanie.

Na základe otázok ohľadom výkladu týchto ustanovení, po rozhovoroch s pracovníkmi MS SR, a s ich súhlasom, zverejňujem aktuálne stanovisko ministerstva:
Pre mediátora zapísaného po 1.1.2016 je rozhodujúcim deň zápisu.
K tomuto dňu je mediátor počas roka povinný absolvovať vždy aspoň jeden seminár, čiže odo dňa zápisu raz za 365 dní, a to každoročne.

Príklad:
Mediátor zapísaný 10. júla 2016 je povinný absolvovať seminár do 10. júla 2017.
Ak takáto osoba absolvovala prvý seminár až v septembri 2017, je to považované za nesplnenie povinnosti a teda dôvod pozvania na preskúšanie.
Pričom ďalšie posudzované obdobie je od 10. júla 2017 do 10. júla 2018, a teda seminár absolvovaný v septembri 2017 je splnením povinnosti za toto obdobie.

Osobne som doteraz vnímala znenie zákona v trochu inom kontexte, čo som tiež verejne prezentovala, pričom registračná a vzdelávacia činnosť ministerstva bola s našim/mojim usmernením v súlade. Takáto situácia nastáva prvýkrát až v tomto roku, nakoľko doteraz dobiehali ročníky mediátorov posudzovaných podľa pôvodnej právnej úpravy. Považujem za mimoriadne potrebné upozorňovať mediátorov na toto nové stanovisko MS SR. Situácia z príkladu sa týka len mediátorov zapísaných od 1.1.2016. Týmto už mohli byť zaslané pozvánky na preskúšanie. 
Podľa najnovších informácií sú nezrovnalosti výkladu len dočasné, ministerstvo pripraví do budúcich období jednoduchší model, ktorý bude oficiálne zverejnený.

Viac k odborným seminárom 2018

naspäť na články o mediácií