Prístup k spravodlivosti pre všetkých

Prístup k spravodlivosti pre všetkých je základným právom, ktoré zakotvuje čl. 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Mediácia je organickou súčasťou politiky zameranej na zlepšenie prístupu k spravodlivosti. Zavedenie mediácie do právneho poriadku Slovenskej republiky je potrebné aj z dôvodu rastúceho objemu súdnych žalôb a neúmernej dĺžky súdneho konania. V mediácii ako forme mimosúdneho riešenia sporov, kde rozhodnutia nerobia mediátori, iba pomáhajú stranám, aby vyriešili svoj spor, nepristupujú strany k sebe konfrontačne, ide skôr o proces ich vzájomného približovania, v ktorom sa samy rozhodujú pre spôsob riešenia svojho sporu a v tomto procese zohrávajú aktívnejšiu úlohu, pretože sa samy snažia nájsť riešenie, ktoré je pre ne najvyhovujúcejšie. Tento konsenzuálny prístup zvyšuje pravdepodobnosť toho, že po urovnaní sporu budú strany schopné pokračovať vo svojich obchodných alebo iných vzťahoch.

Vo všeobecnosti mimosúdne riešenie sporov a jeho rozšírenie môže prispieť k zníženiu počtu súdnych konaní, a tým pádom k skráteniu konania v tých veciach, ktoré na súdoch zostanú.

Daniel Lipšic, vo funkcii podpredsedu vlády a ministra spravodlivosti SR, na rokovaní Národnej rady SR pri prekladaní vládneho návrhu zákona o mediácii, marec 2004 

naspäť na články o mediácií