Právo spolupráce na Slovensku

Rozvoj práva spolupráce je na Slovensku vnímaný veľmi ústretovo a najmä perspektívne, o čom svedčia aj pozitívne ohlasy účastníkov, ktorí mali možnosť sa s ním bližšie oboznámiť. A to predovšetkým na základnom školení vo februári 2010 v Bratislave, kde pri mimoriadne interaktívnom priebehu, sa ako nepostačujúci javil jedine časový rozsah podujatia. Naplno sa prejavilo, že znalosti a skúsenosti prítomných špecialistov sú silnými podnetmi na odbornú diskusiu.

V snahe zohľadniť aj tento faktor, uskutočnilo sa ďalšie stretnutie odborníkov zaujímajúcich sa o mediáciu a metódu práva spolupráce a to v apríli 2010 v Prešove. Na tomto podujatí bol zvolený spôsob zážitkového učenia, pomocou  konkrétnej prípadovej štúdie. Účastníci ocenili praktický prínos tejto vzdelávacej formy a použitých metód práva spolupráce do praxe, ako aj schopnosť lektoriek navodiť skutočnú spolupracujúcu atmosféru  na riešenom prípade medzi prítomnými zapojenými odborníkmi. Vyjadrili presvedčenie, že semináre vedené lektorkami JUDr. Evou Vaňkovou a JUDr. Lenkou Pavlovou, PhD., sa budú konať častejšie resp. pravidelne.

Nasledujúci seminár "Práva spolupráce" sa uskutočnil v septembri 2010 v Senci pod záštitou Európskej asociácie právničiek na Slovensku.

Od roku 2011 prebieha vzdelávanie aj v spolupráci so Slovenskou advokátskou komorou - na jej pôde sa v júni 2011 v Bratislave zúčastnilo seminára vedeného Williamom Hoggom, vyše 30 advokátov a advokátskych koncipientov, a ďalších 10 spolupracujúcich odborníkov zo Slovenska, Čiech i Rakúska.

V roku 2012 sú pripravené tieto termíny :

24.2.2012 Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach

Právo spolupráce I. - JUDr. Eva Vaňková, lektorka pre právo spolupráce pri ČAK, člen IACP (International Academy of Collaborative Professional)

23.3.2012 Slovenská advokátska komora v Bratislave
Právo spolupráce II. - William Hogg - spolupracujúci advokát, mediátor, lektor ADR, Cambridge, London, člen IACP

20.4.2012 GTF Prešovská univerzita, Prešov
Právo spolupráce I. - JUDr. Eva Vaňková, lektorka pre právo spolupráce pri ČAK, člen IACP

V prípade záujmu o účasť či ďalšie informácie je možné požiadať  na adrese: pravospoluprace@gmail.com 

naspäť na články o mediácií