Mediačné služby v Tekovskej Breznici

Mediačná kancelária Tekovská Breznica poskytuje

MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV predovšetkým v oblastiach:
Občianske právo a rodinné právo
• prevody nehnuteľností, kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, vecné bremená
• dedičské konanie – uzatváranie dedičských dohôd a oprávnení z nich plynúcich
• vlastnícke a spoluvlastnícke vzťahy, susedské vzťahy
• predmanželské a partnerské poradenstvo, rozchody a rozvody
• vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
• úprava práv a povinností medzi rodičmi a deťmi
• právne súvislosti ovplyvňujúce rodinné podnikanie
Obchodné právo a pracovné právo
• zmluvné vzťahy medzi podnikateľmi a obchodnými spoločnosťami
• mediačný audit vzťahových a komunikačných rizík podnikania
• vymáhanie pohľadávok z obchodno-právnych vzťahov

PORADENSKÉ SLUŽBY - Právna a administratívna podpora
• pri spracovaní právnych podaní, spisovaní písomností a zmlúv
• pri jednaní s katastrálnym úradom, s notárskym úradom
• v konaní so súdmi, správnymi orgánmi a úradmi
Podnikateľské poradenstvo, zakladanie a zmeny s.r.o., zápis do obchodného registra

VZDELÁVACIE SLUŽBY
• konzultácie, informačné semináre, odborné vzdelávanie
• organizačné a lektorské zabezpečenie vzdelávacích aktivít
• prevencia problémov, konfliktov a sporov

Termín je potrebné dohodnúť vopred.

JUDr. Dana GALBAVÁ    0903 841 207

 

naspäť na články o mediácií