Kedy ÁNO, kedy NIE

Kedy je mediácia mimoriadne vhodnou formou na riešenie sporov?

Mediácia je vhodná keď:

  • je zabezpečená dobrovoľná účasť obidvoch strán
  • keď existuje ochota nájsť riešenie, dohodu výhodnú pre obidve strany bez zásahu súdu
  • ak strany majú záujem o aktívnu spoluprácu

Mediácia nie je vhodná keď:

  • jedna strana si praje autoritatívne rozhodnutie
  • jedna strana používa návykové látky (drogy, alkohol, výherné automaty)
  • súčasťou konfliktu je fyzické násilie a agresivita voči druhej strane
  • hrozí zmeškanie právne dôležitej lehoty, napr. premlčanie, preklúzia a pod.
  • hrozí nebezpečenstvo devalvácie hodnoty majetku protistrany
  • sa dá dôvodne predpokladať, že protistrana nemá záujem o dohodu

 

naspäť na články o mediácií