História mediačnej poradne v Nitre

V Klientskom centre Mestského úradu v Nitre fungovala mediačná poradňa pre verejnosť už od mája 2007. Slúžila na prekonzultovanie riešenia problémov mimosúdnou cestou - mediáciou. Poradňu od začiatku prevádzkovalo Mesto Nitra, ako bezplatnú službu občanom, v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detských duší občianske združenie Empatia, ktoré sa venovalo najmä deťom, rodinám, pedagógom, ich zážitkovému vzdelávaniu a predchádzaniu konfliktov, dnešný Ateliér W. Profesionálni mediátori boli občanom k dispozícii pravidelne každý pondelok, neskôr aj v piatok.

Mediačná poradňa bola zriadená so zámerom, aby občan mal vedomosť o možnosti :
- riešenia sporu mediáciou,
- alternatívy k súdnemu konaniu,
- s pomocou mediátora uzavrieť dohodu, ktorú obidve strany sporu považujú za výhru.

Aj vďaka činnosti tejto prvej mediačnej poradne je práve v Nitre, povedomie širokej verejnosti o mediácii, nezvyčajne rozšírené. Takže veľká časť záujemcov o mediáciu vyhľadá a osloví mediátora či mediátorku už priamo v ich kanceláriách. Informovaný klient tým šetrí čas a rýchlejšie rieši svoju záležitosť s vybraným odborníkom.

Konflikty sú nevyhnutnou prirodzenou súčasťou života, nedá sa im vyhnúť v súkromnom ani pracovnom živote, preto je potrebné vedieť sa s nimi vyrovnať, nájsť efektívny a kultivovaný spôsob ich riešenia. Mediácia, ako mimosúdne riešenie sporov, ponúka vysokú pravdepodobnosť urovnania sporov, šetrí čas, peniaze, je diskrétna, dôverná a neverejná. Mediáciou je možné riešiť rôzne druhy konfliktov (susedské, rodinné, pracovné, obchodné a pod.) a to v každom ich štádiu (ako prevencia, pred podaním žaloby, počas súdneho konania).

V podobnom formáte sú poskytované tieto služby v Klientskom centre Mestského úradu v Nitre príležitostne dodnes. 

Profesionálni odborníci sú naďalej občanom k dispozícii aj mimo mestského úradu. Ak máte záujem o predbežnú konzultáciu, dohodnite si termín na e-mail adrese info@mediatorka.sk alebo na telefónnom čísle 0903 841207

naspäť na články o mediácií


obr
obr
obr
obr