Druhy mediačných konaní

Mediácia je modernou a vo svete obľúbenou alternatívou k finančne a časovo náročnému súdnemu konaniu. Jej prostredníctvom možno riešiť všetky druhy konfliktov v každom ich štádiu, pred podaním žaloby, v priebehu súdneho sporu, aj ako prevencia.

Mediáciou možno riešiť spory, ktoré vznikli:

  • z obchodnoprávnych vzťahov (napr. zaplatenie pohľadávok, spory zo zmlúv o dielo, spory o náhradu škody)
  • z pracovnoprávnych vzťahov (napr.medzi zamestnancom a zamestnávateľom)
  • z rodinnoprávnych vzťahov (napr. medzigeneračné konflikty, rozvodové spory, majetkové, spory poručenskej agendy, výživné, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, spory vzniknuté v súvislosti s dedením)
  • z občianskoprávnych vzťahov (napr. susedské konflikty, komunitné spory, spory týkajúce sa nájmu bytu a nebytových priestorov, spory vyplývajúce z nevrátenia pôžičky, spotrebiteľské spory) 

naspäť na články o mediácií