Druhy mediačných konaní

Mediácia je modernou a vo svete obľúbenou alternatívou k finančne a časovo náročnému súdnemu konaniu. Jej prostredníctvom možno riešiť všetky druhy konfliktov v každom ich štádiu, pred podaním žaloby, v priebehu súdneho sporu, aj ako prevencia.

Mediáciou možno riešiť spory, ktoré vznikli: 

z obchodnoprávnych vzťahov (spory medzi spoločníkmi, dodávateľmi, zaplatenie pohľadávok, spory zo zmlúv o dielo, spory o náhradu škody)

z pracovnoprávnych vzťahov (medzi zamestnancom a zamestnávateľom)

z rodinnoprávnych vzťahov (rozvodové spory, majetkové, rodičovské spory - spory poručenskej agendy, výživné, stretávanie sa s amloletými deťmi, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov po rozvode, vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, spory vzniknuté v súvislosti s dedením a ich prevencia)

z občianskoprávnych vzťahov (susedské konflikty, komunitné spory, spory týkajúce sa nájmu bytu a nebytových priestorov, spory vyplývajúce z nevrátenia pôžičky) 

 

naspäť na články o mediácií