Informácie pre mediátorov

Potrebujete zistiť či pripomenúť si mediačné novinky? Ste tu dobre:

Prvý cyklus odborných seminárov 2019 prebehol v mesiaci apríl a ďalšie dve možnosti splniť povinnosť ďalšieho vzdelávania nás čakajú na jeseň a v zime.

Rekondičná príprava mediátora 2019

je určená práve pre vás, ak si chcete precvičiť zručnosti, natrénovať komunikačné zvládnutie situácií, doplniť poznatky a inšpirovať sa. Jedinečnosť podujatia spočíva v otvorenom poskytnutí autentických informácií z fungujúcej praxe a priamom zdieľaní osvedčených skúseností.

STÁŽ V MEDIAČNEJ KANCELÁRII

Aktuálna ponuka pracovnej stáže v Mediačnej kancelárii Tekovská Breznica

Individuálny mediačný workshop

efektívny spôsob k obnoveniu poznatkov z odbornej prípravy mediátora, resp. ako rozbehnúť či znovunaštartovať vlastnú mediačnú prax.

Informácie pre klientov

Potrebujete riešiť spor, problém či nedorozumenie? 
Alebo sa konfliktu ešte len obávate? Zdajú sa byť veci zložité?

Zásady ochrany osobných údajov

Kto som?

Mediačná kancelária JUDr. Dana Baliová GALBAVÁ
registrovaná v Zozname MS SR pod č. 125, IČO: 42113245
sídlo: Murániho 36, 949 11 Nitra
pracovisko Nitra: Chalupkova 6, 949 01 Nitra
pracovisko Tekovská Breznica: 966 52 Tekovská Breznica č. 262
kontaktný e-mail: info@mediatorka.sk  číslo tel.: +421 903 841 207

Odborné semináre mediátorov 2019

Ďalšie vzdelávanie mediátorov - odborné semináre, ktoré v súvislosti s ustanovením § 10a zákona o mediácii sú hovorovo nazývané ako "tie povinné", prešlo minulý rok určitou zmenou. V súčasnosti je už mediátorom zrejmé stanovisko MS SR.

Ohlasy účastníkov - Rekondičná príprava mediátora

Úplne najviac sa mi páčilo – všetko. Som rád, že sme si mohli precvičiť rolu mediátora aj ostatných zúčastnených osôb, analyzovať svoje „chyby“ aj „úspechy“.

GDPR v mediácii - po roku účinnosti

PRIHLÁŠKA

Viete čo je GDPR a či sa týka aj vás? Prečo je táto téma stále horúca a čo sme to zosúlaďovali v máji 2018? Vtedy totiž nadobudlo účinnosť všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov (GDPR - General Data Protection Regulation), ktoré stanovuje pravidlá pre spracovávanie osobných údajov fyzických osôb.
Ako správne rozumieť základným pojmom, ktoré dôležité písomnosti a opatrenia treba mať v poriadku, na čo si dať pozor a ktoré obavy sú zbytočné? Aké výsledky a vyjadrenia sú po prvých kontrolách?
Odpovede poskytne tento seminár o ochrane osobných údajov, zameraný na pripomenutie povinností a zodpovednosti, ktorú nesie každý kto pracuje s osobnými údajmi. Zvláštna pozornosť je venovaná výkladu ustanovení z pohľadu praxe mediátora.

Interaktívny sprievodca GDPR

Pokiaľ ste ešte úplne nestihli implementovať Nariadenie GDPR a zamerať sa na konkrétne riešenia v oblasti ochrany osobných údajov, ponúkame vám možnosť, ako si túto povinnosť splniť rýchlo, kvalitne a v súlade s aktuálnou právnou úpravou.

Vízia mediácie

Hovorím z pozície praktizujúceho lokálneho mediátora a príležitostného lektora.
Poskytujem služby postavené na spokojnosti zákazníka.
Ponúkam svoju odbornosť a autenticitu.

Mediácia, pomáhajúca profesia, poslanie, je zákonom ustanovené podnikanie, je slobodné povolanie. Ako každé vykonávanie intelektuálnych aktivít, vyžaduje istú nezávislosť, vyváženú zodpovednosťou. Povaha slobodného povolania vylučuje prílišnú reglementáciu a prílišnú kontrolu, jeho predstavitelia sú iniciatívni, invenční, zapájajú svoju osobnosť a vlastné životné zručnosti.
Najvyhľadávanejší mediátori si uvedomujú, že ich poslanie je s veľkou zodpovednosťou priamo spojené. Podnikanie vnímajú ako kreatívne objavovanie alternatív, vedia, že všetci ľudia sú vlastne podnikatelia. Vôľa tvoriť, objavovať, vynaliezať je zakódovaná v našej DNA a práve tvorba nových vecí je podstatou podnikania. Vo význame niečo podniknúť, urobiť, spoznať, prispieť k vyriešeniu. Každé dobré podnikanie má riešiť nejaký problém. 
Budúci všeobecný úspech mediácie závisí na tom, ako pochopíme a použijeme podnikateľské stratégie v pomáhajúcich službách. Ani právnik, ani umelec, psychológ, športovec, by nemal navonok pôsobiť ako podnikateľ, preto pochopiteľne volí iné postupy sebapropagácie a marketingu.
Ak sa chceme prispôsobiť výzvam dnešného pracovného života, pracujme na vlastnej expertnosti a osobnej etike, a tú ponúknime spolupracujúcim profesiám.

Supervízia v mediácii

supervízia pre mediátorov

Mediácia funguje. Mediácia je dobro.

Občas si dokonca myslím, že je to kúzlo.

Čo iné to môže byť?

Mediácia ako príležitosť

Je váš záujem o mediáciu profesionálny?

Pozývame vás na krátky informačný seminár, ktorý sa koná v čase od 16,00 - 18,30 h.

Stanovisko k ďalšiemu vzdelávaniu mediátora

V ustanoveniach ods. 2, 3 § 10a zákona o mediácii sa uvádza:
(2) Ministerstvo prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií zapísaných v registri vzdelávacích inštitúcií organizuje každý rok najmenej jeden odborný seminár ako súčasť ďalšieho vzdelávania mediátorov. Program odborného seminára a jeho rozsah určuje ministerstvo. Vzdelávacia inštitúcia vydá mediátorovi osvedčenie o účasti na odbornom seminári, ktoré mediátor bezodkladne predloží ministerstvu.
(3) Ak sa mediátor nezúčastní aspoň jedného odborného seminára počas roka, ministerstvo nariadi jeho preskúšanie.

Mediace 2017 Olomouc

Najbližšia konferencia. Jesenná. Jedna z najlepších.

Konflikty sú nevyhnutnou súčasťou života

V živote každého z nás sa z času na čas vyskytnú problémové situácie. Kto by si neželal zvládnuť ich na určitej úrovni?
V spore vyriešenom mediáciou je každý víťazom.

Mediácia - praktický právny sprievodca

www.wolterskluwer.sk/sk/mediacia-prakticky-pravny-sprievodca.p2633.html

Čo je MEDIÁCIA ?

Je to neformálny, dobrovoľný a dôverný proces riešenia konfliktov, prostredníctvom mediátora, mimosúdnou cestou.

Druhy mediačných konaní

Mediácia je modernou a vo svete obľúbenou alternatívou k finančne a časovo náročnému súdnemu konaniu. Jej prostredníctvom možno riešiť všetky druhy konfliktov v každom ich štádiu, pred podaním žaloby, v priebehu súdneho sporu, aj ako prevencia.

Výhody mediácie

Základným predpokladom u všetkých druhov mediovaných sporov je prevzatie zodpovednosti strán za svoje vlastné konanie. A taktiež vedomie, že riešenie ich sporu mediáciou im prinesie úžitok.

Kedy ÁNO, kedy NIE

Kedy je mediácia mimoriadne vhodnou formou na riešenie sporov?

Týždeň mediácie - www.najpravo.sk

v spolupráci s internetovým portálom najpravo.sk,
v týždni od 28.11.2011 organizujeme 

Januárová rýchlosť

Je po Vianociach, šťastný nový rok si budeme priať ešte pár dní. Želania, plány, vízie, sny - mali sme čas porozmýšľať? Ak nie za celý rok, tak za posledný mesiac, čím sme prešli? Predvianočné prípravy, koncoročné povinnosti, sviatočný výdych, dospať, dojesť, dopozerať, stihnúť rozprávky aj prechádzky, spoločenské hry aj návštevy, vonku aj vnútri, aktívny čas s rodinou i známymi. Staré tradície, nové knihy, zo všetkého trochu - veď sú sviatky, veď aspoň raz do roka. 

Vo februári o Vianociach

Áno, vo februári rozmýšľam o Vianociach. Nie, nie som až taká predčasná, ani omeškaná. No práve oni, práve (pravé) Vianoce, spolu so Silvestrom a Novým rokom, ako emocionálne najnáročnejšie sviatky v roku, sú zjavne tou februárovou príčinou. Počas nich sa pravdepodobne niečo udeje, čosi dozreje, čo sa o pár týždňov prejaví v mediačnej kancelárii. Máte to tak aj vy, vážení kolegovia mediátori?

Marec 2017 Křtiny - inšpirujúce kultúrne aj profesne

Josefské sympozium.cz

Deťom a oddeleným rodinám pomáha mediácia

Koniec partnerského vzťahu je sprevádzaný emocionálnym napätím vyžadujúcim veľa úsilia vzniknutú situáciu zvládnuť čo najprijateľnejšie. Otázky často presahujú odpovede. Strata istoty a pocitu bezpečia odkryjú našu zraniteľnosť, menia pohľad na seba samých i na svoje okolie.

Májová striedavá starostlivosť

Striedavá starostlivosť môže byť pre dieťa rozídených rodičov dobrá práve vtedy, keď mu z jednej milujúcej láskyplnej rodiny, vzniknú láskyplné rodiny dve. 

Mediačné služby v Tekovskej Breznici

Mediačná kancelária Tekovská Breznica poskytuje

Mediácia Nitra - Mediace Olomouc

Vážení záujemcovia o mediáciu, milí kolegovia mediátori,
každého, komu je téma mediácie blízka a rád sa stretne s podobne naladenými profesionálmi a s kopou užitočných informácií, týmto v mene organizátorov pozývam na III. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie "MEDIACE 2015. Reflexe a výzvy."

Novela zákona o mediácii schválená!

 Vo štvrtok 12.11.2015 bola v NR SR schválená dlhoočakávaná novela zákona č. 420/2004 Z.z. o mediácii. 

Právo spolupráce na Slovensku

Rozvoj práva spolupráce je na Slovensku vnímaný veľmi ústretovo a najmä perspektívne, o čom svedčia aj pozitívne ohlasy účastníkov, ktorí mali možnosť sa s ním bližšie oboznámiť. A to predovšetkým na základnom školení vo februári 2010 v Bratislave, kde pri mimoriadne interaktívnom priebehu, sa ako nepostačujúci javil jedine časový rozsah podujatia. Naplno sa prejavilo, že znalosti a skúsenosti prítomných špecialistov sú silnými podnetmi na odbornú diskusiu.

Právo spolupráce - riešenie sporov efektívne a kreatívne

Áno, aj pri riešení sporov môžeme použiť kreativitu a navyše to bude mimoriadne efektívne. Reč je o PRÁVE SPOLUPRÁCE.

História mediačnej poradne v Nitre

V Klientskom centre Mestského úradu v Nitre fungovala mediačná poradňa pre verejnosť už od roku 2007. Slúžila na prekonzultovanie riešenia problémov mimosúdnou cestou - mediáciou. Poradňu od začiatku prevádzkovalo Mesto Nitra, ako bezplatnú službu občanom, v spolupráci so Spoločnosťou priateľov detských duší občianske združenie Empatia. Profesionálni mediátori boli občanom k dispozícii pravidelne každý pondelok, neskôr v piatok.

MEDIÁCIA V NITRE

Mediačná kancelária JUDr. Dana Baliová aktívne pôsobí v Nitre od roku 2006.

Riešenie sporov online

V sekcii Kontakt je k dispozícii Kontaktný formulár. Tento je potrebné vyplniť, nezabudnúť uviesť e-mailovú adresu, a Vaša otázka bude zodpovedaná do 48 hodín bezplatne.

Výsledky mediácie v zahraničí sú optimistické

Mediácia sa do Európy dostala z anglosaského právneho systému a na Slovensko cez Veľkú Britániu. V mnohých krajinách Európy, USA, Kanady a Austrálie hrá mediácia pri riešení sporov ústrednú úlohu, ako najbežnejšie praktizovaná a fungujúca forma mimosúdneho riešenia sporov. Ako alternatívu k súdnemu konaniu ju využíva väčšina členských krajín Európskej únie.

Prístup k spravodlivosti pre všetkých

Prístup k spravodlivosti pre všetkých je základným právom, ktoré zakotvuje čl. 6 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.